Program konferencie

1. 6. 2004
1. blok - Monitorovanie a analýza seizmických javov
2. 6. 2004
2. blok - Seizmické ohrozenie
3. 6. 2004
3. blok - Seizmický zdroj
4. 6. 2004
4. blok - Šírenie seizmických vĺn, štrukturálna seizmológia, seizmická prospekcia
5. blok - Seizmický pohyb a lokálne efekty
6. blok - Štruktúra a anizotropia litosféry a astenosféry
7. blok - Seizmická aktivita v západných Čechách1.6.2004

dopoludnia príchod
13:00 obed

14:30-14:45

zahájenie konferencie


1. blok - Monitorovanie a analýza seizmických javov
organizátori: J. Zedník, P. Labák, J. Horálek

14:45 J. Zedník, B.Růžek, P. Jedlička, Z. Hudová:  Současný stav seismické sítě a služby Geofyzikálního ústavu AV ČR. (35 min)
15:20

P. Labák, P. Moczo, L. Fojtíková: Monitorovanie seizmických javov na území Slovenska. (35 min)

15:55 M. Kováčová: Fuzzy regulátor makroseizmického dotazníka.  (20 min)
16:15 J. Kozák, A. Plešinger: Počátky seismické instrumentalizace Rakousko - Uherska. (20 min)
16:35
P. Kolář, A. Plešinger: Kauzální a nekauzální filtrace seismických signálů. (20 min)

16:55-17:25

prestávka

2. blok - Seizmické ohrozenie
organizátor: P. Labák
17:25

M. Kováč, M. Bielik, J. Hók , P. Labák, P. Moczo,  D. Plašienka,  J.  Šefara: Seizmotektonický model pre komplexné zhodnotenie seizmického ohrozenia  Atómových elektrární Mochovce:  hlbinná geologická a geofyzikálna stavby a ich prejav v neotektonike. (25 min)

17:50 

J. Hók, M. Šujan: Seizmotektonický model pre komplexné zhodnotenie seizmického ohrozenia  Atómových elektrární Mochovce: morfoštruktúry a neotektonika. (20 min)

18: 10 P. Labák:  Komplexné zhodnotenie seizmického ohrozenia  Atómových elektrární Mochovce. (25 min)

19:00

Slávnostná večera


2.6.2004

08:00

raňajky


3. blok - Seizmický zdroj
organizátori: J. Šílený, J. Zahradník

Bodový zdroj:

09:00

J. Šílený: Jak jsou jisté RMT katalogy při nejistém modelování kůry? (15 min)     

09:15 J. Šílený: Vyplácí se určovat časovou funkci při hledání mechanismu blízkých zemětřesení? (15 min)
09:30 V. Plicka: Rekonstrukce Greenových funkcí pro ohniskovou oblast roje 1997 v západních Čechách. (15 min)
09:45 V. Vavryčuk: Anisotropie ohniskové oblasti z nedipólových složek momentového tenzoru. (20 min)

10:05-10:35

prestávka

Konečný zdroj:

10:35

J. Zahradník:  Zemětřesení v západním Řecku  a pochybnosti o jejich nestřižném mechanizmu. (20 min) 

10:55  J. Burjánek, J. Zahradník: Modelování konečného seismického zdroje pro výpočet silných pohybů půdy. (15 min)
11:10 F. Gallovič, J. Brokešová: Hybridní kombinace kinematického a kompozitního modelu zdroje. (20 min)
11:30  T. Fischer: Parametry násobného zdroje modelováním seismogramu a EGF. (20 min)
11:50 P. Moczo, M. Gális, J. Kristek: Numerické modelovanie dynamiky seizmického zdroja. (20 min)

12:10-14:30


obed


4. blok - Šírenie seizmických vĺn, štrukturálna seizmológia, seizmická prospekcia
organizátori: I. Pšenčík, V. Vavryčuk

14:30

V. Červený, I. Pšenčík: Polarizace seismických vln ve viskoelastických: anizotropních prostředích. (15 min)

14:45 V. Farra, I. Pšenčík: Přibližný výpočet paprsků P vln v nehomogenních slabě anizotropních prostředích. (15 min)
15:00 B. Růžek a kol.: Kinematická inverze dat z aktivních seismických experimentů na území ČR a v blízkém okolí.(15 min)
15:15 J. Vozár: Celebration 2000 v SR. (20 min + diskusia k posteru)
15:35 M. Novotný, P. Hrubcová, A. Špičák: Rekurzivní tomografie pomocí refragovaných vln na profilech CEL09 a CEL10 a její prínos pro geodynamiku Českého masívu. (20 min)

16:00-16:30

prestávka


5. blok - Seizmický pohyb a lokálne efekty
organizátor:  P. Moczo

16:30

P. Moczo, M. Gális, J. Kristek: Simulácia voľného povrchu v metóde konečných diferencií.(15 min)

16:45 J. Kristek, P. Moczo: Zahrnutie realistického útlmu v konečno-diferenčnom modelovaní seizmického pohybu. (20 min)
17:05 P. Franek, P. Moczo: Numerické simulovanie seizmického pohybu pri jazere Volvi v Grécku a projekt EUROSEISRISK. (15 min)
17:20 J. Kristek, P. Moczo:  Numerické simulovanie seizmického šumu a projekt SESAME.  (15 min)
17:35 M. Kristeková, D. Fäh: Využitie časovo-frekvenčnej analýzy na výpočet H/V pomeru pre záznamy seizmického šumu (projekt SESAME). (20 min)

18:30

večera


3.6.2004

08:00 raňajky


6. blok - Štruktúra a anizotropia litosféry a astenosféry
organizátori: J. Plomerová, V. Babuška

09:00

V. Vavryčuk: Anizotropie subdukční zóny v oblasti Tonga určená z nestřižných složek momentových tenzorů hlubokých zemětřesení. (20 min)

09:20 J. Plomerová, V. Babuška, L. Vecsey, U. Achauer a W. G. Bohema: Seismická tomografie západní části Oháreckého riftu - existence "plumy" v plášti nepotvrzena. (20 min)
09:40 L. Vecsey, J. Plomerová, V. Babuška: Anizotropie střižných vln v plášťové litosféře Českého masívu. (20 min)
10:00  V. Babuška, J. Plomerová: Seismická anizotropie plášťové litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů. (20 min)

10:20-10:50

prestávka
10:50

M. Bielik, J.  Dérerová, H. Zeyen: Súčasný stav integrovaného geofyzikálneho modelovania stavu a hrúbky litosféry. (20 min)

11:10 A. Špičák, J. Vaněk, V. Hanuš : Výrazná seismicita před javanským hlubokomorskym prikopem (Sunda Arc): možný projev začinající subdukce? (20 min)

7. blok - Seizmická aktivita v západných Čechách
organizátori: J. Horálek, T. Fischer
11:30 J. Horálek, T. Fischer, A. Boušková: Zemětřesné roje v západních Čechách a Vogtlandu - přehled. (20 min)
11:50 T. Fischer: Dynamika roje srpen - prosinec 2000. (20 min)
12:10 A. Boušková, J. Horálek, P. Kolář: Vlnové obrazy západočeských rojových zemětřesní: jakou část umíme správně interpretovat? (15 min)
12:25 J. Málek, J. Janský, O. Novotný: Interpretace refrakčních měření v oblasti západočeských zemětřesných rojů. (15 min)
12:40 J. Švancara: Geofyzikální obraz západočeské geodynamicky aktivní oblasti. (20 min)

13:00


obed

voľné popoludnie

18:30 Občerstvenie v zámockej záhrade


4.6.2004


08:00 raňajky

9:00 - 10:00

Voľná diskusia

Ukončenie konferencie