Epicentrá dokumentovaných zemetrasení na Slovensku (1258 - 2006)
epicentra

Nová aktuálna mapa seizmického ohrozenia územia Slovenska v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží pre 475-ročnú návratovú periódu vypracovaná v GFÚ SAV, 2012.
mapka
Na stavebné účely a projektovanie je potrebné použiť mapu vypracovanú pre potreby slovenskej technickej normy STN EN 1998-1/NA/Z2 (Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť) a je možné získať ju v Slovenskom ústave technickej normalizácie (SÚTN, www.sutn.sk).

Mapa seizmického ohrozenia územia Slovenska v hodnotách makroseizmickej intenzity pre 475-ročnú návratovú periódu
mapka