Čo robiť počas zemetrasenia

 1. Ak ste vo vnútri budovy, dávajte pozor na padajúce predmety. Vzdiaľte sa od okien a iných sklených predmetov. Nepokúšajte sa vybehnúť von z budovy
 2. Aby ste obmedzili možnosť zásahu predmetmi, je lepšie byť pod stolom, posteľou alebo pod zárubňou dverí s rukami skríženými nad hlavou.
 3. Ak ste vo výškovej budove, ihneď sa skryte pod stolom. Nechoďte do výťahov, ani na schodisko.
 4. Ak ste v obchode plnom ľudí, nepodľahnite panike a nepokúšajte sa utekať k východu. Panika môže viesť ku zraneniam a iracionálnemu správaniu. Ak napriek tomu pociťujete potrebu uniknúť z budovy, zachovajte pokoj a nájdite najmenej preplnený východ.
 5. Ak ste vonku, rýchlo sa vzdiaľte od budov, elektrického a iných vedení, komínov a pod. Ak idete autom, zastavte na voľnom priestranstve.

Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie
 • Vyplňte náš makroseizmický dotazník,
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk ,
  alebo
 • zavolajte alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú : +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.